Regulamin

Regulamin udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży

z tematem wiodącym:

Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży zwanego dalej „SDiM” lub „konkursem” z tematem wiodącym: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?
 2. SDiM jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:
 1. propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi,
 2. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych,
 3. uświadomienie młodzieży decyzyjności oraz poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej i promowanie postawy aktywnej względem niej,
 4. doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych.
 1. Głównym organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu, zwana dalej „Organizatorem”, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanym dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”, zwanymi dalej łącznie „współorganizatorami”.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 30 marca 2021 roku do dnia 1 czerwca 2021 roku zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 3. Procedurę wyboru laureatów konkursu przeprowadzi Organizator w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej.
 4. Informacje o SDiM są publikowane na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży (sdim.sejm.gov.pl) oraz stronach internetowych: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 2.

Zasady udziału w konkursie

 1. Do udziału w SDiM mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły uczniowskie, zwane dalej „zespołem”. Zgłoszenia i prace indywidualnych uczestników nie będą brane pod uwagę.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy w dniu jego rozpoczęcia, tj. 30 marca 2021 roku mają ukończone 13 lat i jednocześnie w dniu ogłoszenia wyników konkursu, tj. w dniu 1 czerwca 2021 roku nie będą mieli ukończonych 18 lat oraz nie byli uczestnikami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 3. Zespół musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W konkursie może brać udział dowolna liczba zespołów z jednej szkoły lub zespołu szkół.
 5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez rejestrację zespołu na stronie internetowej SDiM (sdim.sejm.gov.pl) od dnia 30 marca 2021 roku od godziny 13:00 do dnia 6 maja 2021 roku do godziny 15:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 6. Warunkiem zgłoszenia zespołu do udziału w konkursie w sposób, o którym mowa w ust. 5, jest podanie danych osobowych uczestników obejmujących:
 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego,
 3. adres e-mail uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego,
 4. datę urodzenia uczestnika.

Dodatkowo każdy zespół jest zobowiązany podać dane szkoły, do której uczęszcza obejmujące:

 1. nazwę szkoły,
 2. adres szkoły (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, województwo),
 3. dane kontaktowe szkoły (adres e-mail, telefon).
 1. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia można uzyskać wysyłając e-mail na adres: sdim@sejm.gov.pl oraz poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej: sdim.sejm.gov.pl.
 2. W ciągu trzech dni roboczych od przesłania zgłoszenia, na podane w nim adresy e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia zespołu. Odrzucenie zgłoszenia nastąpi w przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1-3 oraz ust. 5-6 lub niewyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ust. 14-15 niniejszego paragrafu. Jeśli po upływie tego terminu opisana wyżej wiadomość zwrotna nie zostanie dostarczona należy niezwłocznie przesłać informację o tym fakcie na adres: sdim@sejm.gov.pl.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia dla każdego zespołu zostanie utworzone indywidualne konto, za pomocą którego uczestnicy będą mogli dodać pracę konkursową na platformę internetową.
 4. Podanie przez uczestników błędnego adresu e-mail może uniemożliwić otrzymywanie informacji o wynikach konkursu oraz logowanie na platformie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie adresu e-mail do formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej SDiM (sdim.sejm.gov.pl).
 5. Zespoły, w których przynajmniej jedna osoba była uczestnikiem którejkolwiek z poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży będą usuwane z platformy internetowej przez administratora.
 6. Potwierdzenie założenia konta dla zespołu nie oznacza zwycięstwa w konkursie. Zasady wykonania zadania w ramach SDiM oraz informacje o sposobie ogłoszenia wyników konkursu zostały opisane w § 3 i 5 niniejszego regulaminu.
 7. Rejestracja zespołu na platformie internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie (ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;
 2. e-mail: iod@sejm.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia SDiM oraz w celach archiwizacyjnych, zgodnie z Regulaminem udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz Instytutowi Pamięci Narodowej oraz w przypadku osób, o których mowa w § 5 ust. 6 Kuratoriom Oświaty.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnego konkursu.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do ich usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem tych osób przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i publikację danych osobowych uczestników SDiM stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika SDiM, w celu zweryfikowania podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych, o których mowa w ust. 6. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie także prawo do skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika SDiM w celu weryfikacji podpisu pod oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7 lub oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 8 w przypadku członków zespołów, o których mowa w § 5 ust. 6.

§ 3.

Zasady wykonania zadania

 1. Zespoły zgłoszone do konkursu zgodnie z zasadami określonymi w § 2 zobowiązują się do:
 1. wykonania zadania przewidzianego w regulaminie,
 2. udziału – w przypadku zespołów, o których mowa w § 5 ust. 6 – w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie i nocleg. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapewnienia miejsc noclegowych lub śniadania w przypadku istnienia ograniczeń lub zakazów w prowadzeniu usług hotelarskich lub gastronomicznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej oraz multimedialnej:
 1. w kategorii plastycznej zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice, spełniającej kryteria określone w ust. 5,
 2. w kategorii literackiej zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej, spełniającej kryteria określone w ust. 6,
 3. w kategorii „praca multimedialna” zadaniem uczestników jest przygotowanie materiału audio lub audiowizualnego, spełniającego kryteria określone w ust. 7, w postaci np. filmu, słuchowiska.
 1. Prace powinny być wykonane zgodnie z tematem wiodącym konkursu.
 2. Każdy zespół może opublikować jedną pracę w każdej z trzech kategorii.
 3. Praca plastyczna musi spełniać następujące kryteria:
 1. być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przedmiot działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.),
 2. jeżeli zostanie wykonana na arkuszu papieru, nie może być on mniejszy niż format A4,
 3. może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną,
 4. musi zostać umieszczona na platformie internetowej w postaci linka w miejscu oznaczonym jako „praca plastyczna”.
 1. Praca pisemna musi spełniać następujące kryteria:
 1. być niepowtarzalna i oryginalna tj. musi stanowić przedmiot działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.),
 2. być wypowiedzią pisemną na wiodący temat tegorocznego konkursu,,
 3. objętość pracy nie może być mniejsza niż 2 strony formatu A4 oraz nie  większa niż 5 stron formatu A4,
 4. należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12,
 5. interlinia powinna wynosić 1,15, a marginesy znormalizowane 2,5 cm,
 6. musi zostać umieszczona na platformie internetowej w postaci pliku w formacie .pdf w miejscu oznaczonym jako „praca pisemna”.
 1. Praca multimedialna musi spełniać następujące kryteria:
 1. być niepowtarzalna i oryginalna tj. musi stanowić przedmiot działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),
 2. może mieć dowolną formę jednak jeżeli będzie miała postać np. filmu lub słuchowiska (więcej informacji w Przewodniku SDiM 2021), długość każdego z nich powinna mieć minimum 3 minuty, ale nie może przekraczać 5 minut, jeżeli pracą multimedialną będzie film powinien on spełniać następujące standardy: format obrazu HD lub FULL HD, format .mp4, kodek h. 264, jeżeli pracą multimedialną będzie słuchowisko powinno ono zostać przygotowane w formacie .mp3,
 3. musi zostać umieszczona na platformie internetowej w postaci linka w miejscu oznaczonym jako „praca multimedialna”.
 1. Szczegółowy opis zadania został zawarty w „Przewodniku SDiM 2021”, zwanym dalej „przewodnikiem”.
 2. Zespoły zgłaszające się do udziału w SDiM są zobowiązane do zapoznania się z przewodnikiem. Materiały pomocnicze dotyczące zadania rekrutacyjnego znajdują się stronie internetowej SDiM (sdim.sejm.gov.pl) oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku https://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy), a także na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl .
 3. Zespół zobowiązuje się zaplanować i wykonać zadanie samodzielnie.
 4. Realizacja zadania polegającego na realizacji pracy multimedialnej  nie może odbywać się na terenie szkoły, do której uczęszczają osoby z zespołu.
 5. Zespół, po wykonaniu zadania, jest zobowiązany do dnia 13 maja 2021 roku do godziny 23:59 opublikować wykonaną pracę na platformie internetowej za pośrednictwem strony internetowej SDiM (sdim.sejm.gov.pl).
 6. Ocenie podlegać będą wyłącznie wykonane zadania, opublikowane na indywidualnym koncie zespołu utworzonym poprzez rejestrację na platformie internetowej. Nie będą brane pod uwagę zadania nadesłane w innej formie.

§ 4.

Nagrody

 1. Organizator przyzna autorom zwycięskich prac nagrody rzeczowe:
 1. za zajęcie I miejsca – członkowie zespołu otrzymają po jednym laptopie oraz zostaną zaproszeni na spotkanie z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. za zajęcie II i III miejsca – każdy członek zespołu otrzyma jeden czytnik e-booków oraz jeden głośnik bezprzewodowy, a oba zespoły zostaną zaproszone na spotkanie z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. za zajęcie IV i V miejsca – każdy członek zespołu otrzyma jeden czytnik e-booków, a oba zespoły zostaną zaproszone na spotkanie z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pozostałe 225 zespołów otrzyma sejmowe upominki.
 1. Wszyscy uczniowie, którzy zostaną laureatami konkursu otrzymają zaświadczenie o udziale w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

§ 5.

Ocena zadań rekrutacyjnych

 1. Wykonane przez zespół zadanie stanowi podstawę do wyboru 230 zespołów, tzn. 460 laureatów konkursu. Liczba laureatów konkursu z poszczególnych województw zostanie określona proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie.
 2. Oceny wykonanych zadań dokonają członkowie komisji oceniającej. Skład komisji zostanie wyznaczony przez Instytut Pamięci Narodowej.
 3. W przypadku, gdy członkowie zespołu zostaną laureatami SDiM w więcej niż jednej kategorii otrzymają nagrody za zajęcie najwyższego spośród uzyskanych przez nich miejsc w konkursie.
 4. Wyniki SDiM zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora i Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 1 czerwca 2021 roku do godz. 15:00.
 5. Opublikowane wyniki są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania.
 6. 5 zespołów, które zajmą od I do V miejsca w konkursie, zostanie zaproszonych do udziału w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu, które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Termin spotkania, którym mowa w ust. 6, zostanie podany 5 zespołom, które zajmą od I do V miejsca w konkursie z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie ma możliwości zastąpienia któregokolwiek z uczestników przez inną osobę.
 8. Warunkiem udziału zespołów, o których mowa w ust. 6, w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego każdego z członków zespołów, o których mowa w ust. 6, na publikację ich wizerunku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie przesłane członkom zespołów, o których mowa w ust. 6, drogą elektroniczną. Organizator nie stosuje wynagrodzeń za publikację wizerunku uczestników.

§ 6.

Oświadczenia o prawach autorskich

 1. Opublikowanie wykonanego zadania na platformie internetowej oznacza, że każdy z uczestników oświadcza, że przesłany projekt jest jego autorstwa oraz że nie narusza on majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 2. Opublikowanie wykonanego zadania na platformie internetowej oznacza również, że osoba/y przekazująca/e pracę konkursową posiada/posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów oraz uzyskała/y zgodę/y osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiałach oraz posiada/ją uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w ust. 3.
 3. Opublikowanie wykonanego zadania na platformie internetowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Instytutowi Pamięci Narodowej przez uczestników nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronach internetowych Organizatora i współorganizatorów, wykonanie reprodukcji zwycięskich prac oraz ich ekspozycję w wystawach poprojektowych, powielenie zdjęć w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z SDiM oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora i współorganizatorów.

§ 7.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w procesie wyłaniania laureatów Sejmu Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz? i może zostać zmieniony przez Organizatora z zastrzeżeniem opublikowania zmian.

 

Załącznik do Regulaminu udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

 

 

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Jako rodzic/opiekun prawny uczestnika Sejmu Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych:

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie i publikację danych osobowych uczestnika oraz wyników oceny pracy konkursowej w materiałach informacyjnych Kancelarii Sejmu, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży, oficjalnych stronach internetowych Kancelarii Sejmu i stronach internetowych współorganizatorów konkursu oraz w publikacjach prasowych i wydawniczych Kancelarii Sejmu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony.   

W każdej chwili przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

............................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego